ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

Comment  Vivre a Dubaï

© bhomes.com

ਦੁਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਹੋਮ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਨਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤਾਲੀ ਸੱਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ?
?? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ €2, 50 ਮਿੰਟਤਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।