ਤਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ: ਟੀ

Trouver un emploi à Tahiti : les difficultés et les opportunités

ਇੱਕ ਹੈਲੈਂਪਿਕ ਕੈਫ ਤਾਹੀਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਵਾਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੇਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਸ਼ ਵਰਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੈਲ

ਤਾਹੀ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਕਾਮਟੀ ਕਾਮਰਸ ਇੰਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀ

ਤਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੋਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ:

  • ਭਲੇ ਹੀ
  • ਤਾਹੀਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ