ਤਾਹੀਟੀ ਹਾਈ ਦਾ ਬਟਾਲਾ: ਤਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੋਟਬਦੀਲ।

Le Haut Commissariat de Tahiti: Une Institution Centenaire à l'Œuvre pour le Bien-Être des Tahitiens.

ਤਾਹੀ ਹਾਈ ਦਾ ਨੁੱਕਰ ਤਾਹੀਟੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੰਸੁ ਲਈ ਵਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਨੀਸ਼ਨੀਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਹੀਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪੜੋ ਲਿਰੋ!

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਛੁਟੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਹੀਟੀ ਦੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ! ਇਹ ਖੰਡੀ ਪੂਛ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੇਤ ਦੇ ਬੀਚਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਤਾਹਿਤੀਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਵਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ।

ਤਾਹੀਟੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰੰਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਟਕੇਟ ਸੈਟਅਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।