ਤਾਹਿਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਵੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

Comment Dit-on Bravo en tahitien ?

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ! ਵੱਡੇ ਜੱਫੀ! ਤੇ’ Ä pÄ ਮੱਤ’i ਐਤੁ ਨੀ!

ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
© dailymail.co.uk
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਮਾਪੇ
ਡੈਡੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਤੇ ਮਾਮਾ ਰੁਆਉ ਦਾਦੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਉ ਦਾਦੀ (ਬੋਲਚਾਲ) ਤੇ ਮੇਟੁਆ ਵਹਿਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦ (ਜਾਣੂ) ਮਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਮੀ ਮੈਮੀ ਮੈਮੀਗ -ਕੋਜ਼ ਫ.

ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ua ਇੱਥੇ u ia oe! ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ! ‘aita pe’ape’a!

ਤਾਹੀਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਤਾਹੀਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
© tr-ex.me

‘ਆਈਆ ‘ਓਆ’ਓਆ ਆਈ ਤੇ ਨੋਏਰਾ! : ਮੇਰੀ ਕਰਿਸਮਸ ! ‘ਇਆ ਓਰਾ ਨ ਆਇ ਤੇ ਮਾਤਹਿਤਿ’ ਆਪਿ! : ਚੰਗਾ ਸਾਲ!

ਤਾਹੀਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, “ia’oa’oa’i te noera”.

ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਨੰਦ ਕਰੋ! TÄ pe’a te mÄ na’o! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ !

ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
© flightsim.to

(f) ਮਹਾਨ: ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੂਰਜ”। (m) ਮਨਾਰੀ: ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਮਨਾ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਕਤੀ” ਅਤੇ “ਅਰੀ” ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਰਾਜਾ”।

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?

ਤਾਹੀਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਹਿਟੀਅਨ (ਆਤਮਨਾਮ: te reo Tahiti /te ˈreo ˈtahiti/) ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਹਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। -sea .

ਉਹ ਮਾਰਕੇਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਮਾਰਕੇਸਨ ਆਸਟ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਰਕੇਸਾਸ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਹੀਤੀ (ਰੀਓ ਤਾਹੀਤੀ) 45% ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਇਸਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਆਹ ਨਾ ਓਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

ਤੁਸੀਂ ਤਾਹੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ: ‘E aha tÅ’ oe huru? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: Maita’i (ਚੰਗਾ!), Maita’i roa (ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ!) ਜਾਂ Maita’i ri’i (ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ)।

ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਵੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ