ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ?

Quel type de visa pour la Tanzanie ?

ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ? ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਰਹਾਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਫ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 90 ਨੰਬਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਲ 90 ਨੰਬਰ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਜਾਂ ਮੋਮਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਚ।

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਨਲਾਈਨ?

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਨਲਾਈਨ?
© chaloafrica.com
  • ਤਨਨਿਯਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: ਕੇ.ਐਲ.ਐਮ. ਇਟਿਪੰਕੀਕਰਨ ਲਾਈਨਜ਼ ਕੁਰਕੀ ਸੱਚ ਲਾਈਨਜ਼।
  • ਕੀ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਐਾਟਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ੰਜ਼ੀਬਾਰ ਦੇ ਬੀਚਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਫਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਐਸ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ।