ਡੋਮ-ਟੌਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

Comment vivre dans les Dom-tom ?

ਡੋਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਖੇਪਸ਼ਬਦ ਨਾਮਰਖਦੇ ਹਨ: DOM-ROM ਨੂੰ “ਵ ਦਿਸ਼ੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ” ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; COM ਅਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵਿਦੇਸ਼ੀਬਣਿਕਤਾ”; TOM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ”।

ਡੋਮ-ਟੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਤ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ?

ਡੋਮ-ਟੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਤ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ?
© slideserve.com

4- ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਰੀਯੂਨੀਅਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀਲਾਂਸ, ਪੂਰਬੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਬਰ ਨੈਚੁਰਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੈਕੁਰ, ਯੂ ਕੈਫ ਚੰਡੀਗੜ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੈਚੁਰਲ, ਯੂ. ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ।

  • ?? ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ, ਬੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸਵਰਗੀ ਮਰਜੀਲ: ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ। ਪੋਲੀਸ਼ਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਤੂਹਾ ਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ!