ਡੋਮੇਟਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?

Quel temps Fait-il en septembre en République dominicaine ?

ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ,-ਅਨੁਸਤਨ ਔਸਤਨ 11°C ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22°C ਹੈ।

ਮਿਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ?? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਸੰਤ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਪਤਝੜ (ਸਤੰਬਰ ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੂੰ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ 25 ਅਤੇ 35 ਡਿਗੇਲ ਸੇਲਟ ਸੇਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਅਪਰਾਇਨ ਡੋਨਿਕਨ?
25°C ਅਤੇ 29°’ 19°C ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 34°C ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।