ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਪਾਰਿਸ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ

Comment  Se rendre à Disneyland Paris

ਮਾਰਨੇ-ਲਾ-ਵੇਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਵਨ ਚੰਨ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਾਰ-ਲਾ-ਵੇਲੀ ਚੈਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੱਕ, ਆਰ.ਈ.ਆਰ. RER A: RER A ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ (ਅ) ਜਾਂ ਮਾਰਨੇ-ਲਾ-ਵੇਲੀ ਚਾਸੀ (ਆਮ ਜਾਣ ਲਈ) ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵ ??