ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

Comment  Appeler la Chine

ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੂਲ

ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ

1
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ 212 ਹੈ? 212 ਟੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਟਨ ਦੇ ਬੋਰੋ ਲੈਕਮਕਰਦਾਹੈ। ਦੂਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਾਲ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਕੋਡ 212 ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।