ਗੋਡੇਲੂਪ ਅਤੇ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ

Quand partir en guadeloupe et martinique

ਮਾਰਸੇਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦਰ ਵਢਾਈ ਹੈ। ਸੇਲਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਝਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੋ। 42ਖੁਸ਼ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲੋਵਦੇਲੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜੇ ਹਨ।

?

ਤਿੰਨ- ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ: ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਦਸੰਬਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ?

ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰ ਸਭ ਫਾਇਲ ਸਮਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਰੇਬੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਜੂਬ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਮ ਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।