ਗਵਡਲੂ ਜਾਣਪ ਲਈ ਸੁਖ ਸੀਜ਼ਨ

Quelle saison aller en guadeloupe

ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਯੂ ਸੁਹਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡਣ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਉੱਚ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸਪਲ ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।