ਗਵਡਲੁਪ ਵਿੱਚ ਕੱਛੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Ou nager avec les tortues en guadeloupe

ਮਾਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਧ-ਘੁੰਮਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਂਦਰ ‘ਤੇਅੰਤ ਨੂੰ ਛਾਂਡਾ ਵਿਚਾਰ।

??

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਸਨੋਰਕਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਥਾਵਾਂ

ਅਨਸੇਜ਼ ਡੂਫੌਰ: ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਮਨਪਸੰਦ ਮਨਪਸੰਦ ਛੱਡੋ! …

  • ਵੋਂਗਸੇਸ ਡੀ ਆਰਲੇਟਸ ਬੀਚ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ: …
  • ਪਹਰ ਬੋਰਗਨੀਜ਼: …
  • ਅੰਸੇ ਨਾਇਰ: …
  • ਆਰਟੈਸ ਦੀ ਨਦੀ: …
  • ਐਨਾਸੇ ਟੋਰੀਨੋ: …

ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਖੇਤਰ: …

ਸਮਾਨ ਟੋਪੂ: