ਕੰਪੋਸਟੇਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਣਾ

Comment  Faire le chemin de Compostelle

???? ਪੋਡੁਨਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸੇਂਟੀਆਗੋ ਡੀ ਕੰਪੋਸਟੇਲਾ ਰੂਟ ‘ਤੇਪ ਏ ਐਨਾ ਓਨਟ ਤੋਂ ਕੋਨਕੇਸ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਵੱਟੀ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਂਟੀਆਗੋ ਕੰਪੋਸਟੇਲਾ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੇਂਟੀਆਗੋ ਡਾਂ ਕੰਪੋਸਟੇਲਾ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੇਂਟੀਆਗੋ ਤੱਕ 4 ਲੀਡ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਇਰੇਨੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੂਪ ‘ਸੇਨਟ-ਜੀਨ-ਪਡ-ਡੀ-ਪੋਰਟ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੈਟਾਫਲੈਂਸੋ ਂਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਨਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕ, ਬੇਂਚ ਦਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।