ਕੋਸਟਾ ਕਰੂਜ਼: ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੈਨੀਅਨ ਕਰੂਜ਼ ‘ਤ ਫਾਈਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ

Croisières Costa : Offres avantageuses sur les croisières en Méditerranée et Caraïbes
ਕੋਸਟਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੀਅਨ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਅਜੂਬਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤ ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਸ਼ਾਨ ਕਰੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੂਨੈਵੀਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਸੁਸਤਤਾਗੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ-ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਸਟਾ ਕਰੂਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭੱਲ ਸਾਹਸ, ਕਰੂਜ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੋਸਟਾ ਹਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਸਟਾ ਕਰੂਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰੋ!