ਕੀਨੀਆ ਕੀਨੀਆ ਹੈ?

Est-ce que le Kenya est dangereux ?

ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।