ਕਰੋਸ਼ੀਆ: ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨ

Croatie : les meilleures destinations de voyage
Sommaire

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਰਿਆਟਿਕ ਤੱਟ!

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਡੁਬੋਵਿਕਾ ਬੀਚ। ਡੁਬੋਵਿਕਾ ਹਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੀਚ ਹੈ। ਬੀਚ ਪਾਇਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਭੂਮਧ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨਾਦਾਰ ਬੀਚਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਕ ਟਾਟਾ ਬੋਲ ਵਚ ਜ਼ਲਾਟਨੀ ਰੈਟ ਬੀਚ, ਮਕਰਸਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਸਕਾ ਬਡਾਵੋ ਚੀਚ, ਅਤੇ ਹਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੂਬੋਵਿਕਾ ਬੀਚ ਹਨ।

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸਮਾਂ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਬ, ਡੁਬਰੋਨਿਕ, ਸਪਲਿਟ ਅਤੇ ਹਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਕਲ ਕਰ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸਮਾਂ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਬ, ਡੁਬਰੋਨਿਕ, ਸਪਲਿਟ ਅਤੇ ਹਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਕਲ ਕਰ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।1

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸਮਾਂ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਬ, ਡੁਬਰੋਨਿਕ, ਸਪਲਿਟ ਅਤੇ ਹਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਕਲ ਕਰ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।2

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸਮਾਂ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਬ, ਡੁਬਰੋਨਿਕ, ਸਪਲਿਟ ਅਤੇ ਹਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਕਲ ਕਰ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।3

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸਮਾਂ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਬ, ਡੁਬਰੋਨਿਕ, ਸਪਲਿਟ ਅਤੇ ਹਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਕਲ ਕਰ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।4