ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ

Comment  Dire bonjour dans plusieurs langues

ਬੰਬਚ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ? ਬਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਹ ਲਿਲਾਂ, “ਬੋਨਜੋਰ” ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਛੱਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮੈਂ “ਬੋਨਸੋਇਰ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।