: ਐਨੀਮਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ

Dossier : Comment voyager dans animal crossing

?? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਨਤਮ ਐਨੀਮਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨਿਊ ਹੋਰਾਈਜਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। … “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫ ਟਵੇਅਰ ਹੈ” ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵ ਚੇਨ ਹੈ

https://www.youtube.com/watch?v=4qnuwcvx-_4