ਉਬੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਜਾਂ ਨਹੀਂ

Comment  Savoir si Uber est disponible dans son secteur

ਉਬੇਰ ਈਟਸ ਸਾਈਟ ਰਾਪਾਰਟਨਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀਂ ਆਰਕੂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕੋਰੀਅਰਾਂ (ਸਾਈਕਲ, ਸਟਰ, ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। , ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ, ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਬੇਰ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਅਰ ਨਾਲ ਪਰਕ ਕਰੋ: … ਆਰਡਰਿੰਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਕਾਰੋ।

ਲਾਈਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਬੇਰ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕੋਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? €14 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 2 ਤੋਂ 3 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। €42 ਕਮਾਉ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ $56
über Eats ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਿਟੇਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਉਪ ਲਬਧਾਈਕਰਣ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਬੇਰ ਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਿਟੇਲਰ ਆਰਡਰਜ਼ ਹੋਂਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

über ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ?

über ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ?

© unsplash.com

ਇੱਕ über ਰਾਈਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਉਬੇਰ ਨੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਦੀ ਕੀਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਮਤ- ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।