ਉਬੇਰ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

Comment  Contester un paiement avec Uber

ਮੈਂ ਉਬੇਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ ਉਬੇਰ ਈਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ।

ਉਬੇਰ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ Uber ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਬੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 118 707 ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਰਾਜੀਰਾਜੀ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਬੇਰ ਸਪੋਰਟਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Uber (AMS) ਸ਼ਿਫੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਟ੍ਰੈਡਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭ ਗ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਬੇਰ ਮੰਡਨੀਕਰਨ ਰਚਨਾ?

ਮੈਂ ਉਬੇਰ ਮੰਡਨੀਕਰਨ ਰਚਨਾ?

© unsplash.com

ਉਬੇਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤਲੀਵਰੀ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਬੇਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਲਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

?? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ @ਬੁੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।