ਇੱਕ ਟੋਪੂ ‘ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

Où vivre sur une île ?

ਪਪੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਠੀਕ (ਘਰ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ ੰਵ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਨ: ਉੱਚ। 1.8 ਦੁੱਗਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤਾਹੀਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਹੀਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਅੱਪ-ਨਟਾਕ ਦੇ ਬਿਨ ਵਿਛ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਤੇ 28° ਦੇ। … ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ, ਬੰਬਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਸਵਰਗੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਰਾਬਰ ਬਰ ਉੱਤਮਤਾ: ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ। ਪੋਲੀਨਿਸ਼ਨਿਸ਼ਿਅਨਲਿਅਨਮੈਂਟ ਪੂ ਨੈੱਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਇਆਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੁਨੀਆ !
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਾਪੂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ?

?? ਇਹ ਆਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਸ ਇੱਲਸ ਟਾਪੂ ਚਿਤਰਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ।