ਤਾਹੀਟੀ ਪੋਰਟ ਮੋਟਲ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਖੰਡੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਨਲੀਅਰਹੋ!

Séjournez à Tahiti Airport Motel pour une escapade tropicale inoubliable !

ਤਾਹੀਤੀ ਜਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨ ਲਈ ਕਈ ਰਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਉਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਕੀ ਪਾਕੀਕਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਨੋਰਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਾਂਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਹੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਮੋਟਲ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਦ ਗਾਰਡ ਮਿਲੋ ਸੈਰ-ਸਟੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ ਖੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਖੰਡੀ ਛਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਹੀ ਲੋਕ ਮੋਟਲ ਲਈ ਆਦਰਸ ਇਸ਼ਟਥਾਨਹੈ!