ਆਈਸਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

Comment  Devenir un citoyen islandais

ਮੌਸਮ ਕਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਬਾਰਸ਼ ਆਈ ਬਰਫ਼ ਸਾਲ ਭਰਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਨੋਰਡਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅੰਗ ਹੈ।